Αθλητικές Ομοσπονδίες και κορονοϊός

ΕΡΩΤΗΜΑ: Είναι νόμιμη η υπαγωγή του προσωπικού των Αθλητικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων που επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, δυνάμει των διατάξεων της από 14-2-2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»(ΦΕΚ Α' 64/14-03-2019) και της      Κοινής Υπουργικής Απόφασης 12998/232/2020 (ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020);

Η άποψή μου είναι η εξής:

1.- Στο άρθρο 16 παρ. 9 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Ο αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Κράτους. Το Κράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους». Σε εκτέλεση της συνταγματικής αυτής διάταξης εκδόθηκε ο ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α΄), με το άρθρο 50 του οποίου ορίζονται, μεταξύ άλλων, και τα εξής: «1. Η Γ.Γ.Α. επιχορηγεί τους εποπτευόμενους από αυτή αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του αθλητισμού και ειδικότερα για την εκτέλεση προγραμμάτων ανάπτυξης των οικείων αθλημάτων, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών και των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και για την εκτέλεση, βελτίωση ή συντήρηση αθλητικών έργων ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος. Η κατανομή επιχορηγήσεων της παρούσας παραγράφου σε αθλητικά σωματεία και ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από την οικεία ομοσπονδία. Σε περίπτωση που αθλητική ομοσπονδία δεν είναι φορολογικά ενήμερη, η κατανομή επιχορηγήσεων της παρούσης παραγράφου σε αθλητικά σωματεία και ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. 2. … 5. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. χωρίς έγκριση της για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση. 6… 7. (όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του ν. 3057/2002 –ΦΕΚ 239 Α΄ - και ισχύει από 10.10.2002) Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 51, κάθε επιχορηγούμενος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φορέας υποβάλλει απολογισμό σε αυτήν για τα ποσά της επιχορήγησης που του καταβάλλεται. "Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. εάν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες αντίστοιχες Επιχορηγήσεις, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, η κατ` έτος έκτακτη επιχορήγηση προς οποιονδήποτε αθλητικό φορέα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την αναλογούσα σ` αυτόν ετήσια τακτική επιχορήγηση. Κατ` εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού η έκτακτη επιχορήγηση μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, σε περιπτώσεις αθλητικών έργων όπως και σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης που οφείλονται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις εν όψει διοργάνωσης αγώνων με παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ή γενικά μεγάλη σημασία». Περαιτέρω, με το άρθρο 51 του ίδιου νόμου προβλέπονται και τα εξής: «1. Τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις του άρθρου 10 και οι ομοσπονδίες του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισής τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται ο τύπος και τα στοιχεία, καθώς και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. 2. … 3. Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών ενώσεων υποβάλλονται για έγκριση στις οικείες ομοσπονδίες έως την 30ή Σεπτεμβρίου και των ομοσπονδιών στη Γ.Γ.Α. έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. 4. Οι προϋπολογισμοί των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται έως την 30η Σεπτεμβρίου και των ομοσπονδιών έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. …5. Η Γ.Γ.Α. ανακοινώνει ως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους το ύψος των επιχορηγήσεων των ομοσπονδιών, οι οποίες κατόπιν προβαίνουν σε κατανομή στα σωματεία και στις ενώσεις της αρμοδιότητάς τους. 6. Τροποποίηση προϋπολογισμού αθλητικής ένωσης και ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια του έτους επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου και έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πέρα από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού καταλογίζονται εις ολόκληρον σε βάρος των υπεύθυνων οργάνων που ενέκριναν την πραγματοποίησή τους. … 8. (όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με τη παρ. 2 άρθρου 77 Ν. 3057/2002). Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος απολογισμός και ο ισολογισμός των αθλητικών ενώσεων καταρτίζονται και υποβάλλονται για έλεγχο στις οικείες ομοσπονδίες και των ομοσπονδιών στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Γ.Α. ως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ειδικότερα οι ισολογισμοί των ομοσπονδιών δημοσιεύονται πριν από την υποβολή τους στη Γ.Γ.Α. σε μία ημερήσια αθλητική εφημερίδα. Η παράλειψη των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αναστολή καταβολής των επιχορηγήσεων για όσο χρόνο διαρκεί η παράλειψη αυτή». Τέλος, στο άρθρο 52 του ως άνω νόμου όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 Ν.4603/2019, ΦΕΚ Α 48/14.3.2019.ορίζει ότι : «1. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) διατάσσει, κάθε έτος, με τη μέθοδο της δειγματοληψίας, τη διενέργεια διαχειριστικού, λογιστικού και οικονομικού ελέγχου κάθε αθλητικού φορέα που έλαβε τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση, μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος, συνολικού ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ως αθλητικοί φορείς νοούνται οι αθλητικές ομοσπονδίες και ενώσεις, τα αθλητικά σωματεία, τα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι επιτροπές διεκδίκησης, διοργάνωσης και διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων του άρθρου 53, και κάθε άλλη αρχή ή οργανισμός ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 2….. 3. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος των παραγράφων 1 και 2 διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3074/2002 (Α` 296) και του π.δ. 77/2005 (Α` 118). 4….. 5. Μετά το τέλος κάθε ελέγχου, τακτικού ή έκτακτου, συντάσσεται τεκμηριωμένη έκθεση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 77/2005 . Η έκθεση (α) κοινοποιείται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και (β) αν διαπιστώνονται αξιόποινες πράξεις, διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με κάθε σχετικό έγγραφο ή πληροφορία, για τις κατά νόμο ενέργειες. Ο Γ.Ε.Δ.Δ. έχει δικαίωμα να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί του προσωπικού, τακτικού και μη, των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών. 6. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο Γ.Ε.Δ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητά τους, το βαθμό της υπαιτιότητας των εμπλεκομένων και την εν γένει συμβολή του ελεγχόμενου φορέα στην ανάπτυξη του αθλήματος που καλλιεργεί, εισηγείται, με την έκθεση της παραγράφου 5, την αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κάθε επιχορήγησης προς το συγκεκριμένο φορέα και, σε περίπτωση υποτροπής, την οριστική διακοπή κάθε επιχορήγησής του….»

      Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι το Κράτος ενισχύει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων για την προαγωγή του αθλητισμού. Το ποσό της ενίσχυσης ορίζεται αναλόγως της ανάγκης ανάπτυξης του συγκεκριμένου αθλήματος, της αθλητικής δραστηριότητας κάθε αθλητικής ένωσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και του αριθμού των αθλητών του οικείου αθλητικού κλάδου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της οικονομικής ενίσχυσης συνιστά η τήρηση των οριζόμενων από τη σχετική νομοθεσία υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και η σύνταξη για κάθε έτος προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού της διαχείρισης. Εξάλλου, η εποπτεύουσα τα σωματεία αθλητική αρχή οφείλει κατά την υποβολή του ετήσιου απολογισμού να διενεργεί τακτικό έλεγχο για τον τρόπο διάθεσης των κρατικών ενισχύσεων, που χορηγήθηκαν κατά το αντίστοιχο έτος (πρβλ. ΣτΕ 3802/1996). Τέλος προκύπτει αβίαστα ότι δεν επιτρέπεται η διάθεση της επιχορήγησης για διαφορετικό σκοπό για τον οποίο δόθηκε από τη ΓΓΑ, μ’άλλα λόγια θεσπίζεται ένα αυστηρότατο πλαίσιο διαχείρισης της επιχορήγησης, η παράβαση του οποίου οδηγεί σε βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους υπαιτίους.

 

2.- Σε συνέχεια των ανωτέρω διατάξεων και εκ του γεγονότος ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων, ο κρατικός προϋπολογισμός επιχορηγεί de facto τις Αθλητικές Ομοσπονδίες με ειδικό κωδικό μισθοδοσίας, ενώ το ίδιο πράττει και με τις Ενώσεις (η μισθοδοσία των υπαλλήλων των οποίων, ελλείψει απευθείας επιχορήγησης, εντάσσεται στον κωδικό ‘Ανάπτυξη’, το αποτέλεσμα όμως παραμένει το ίδιο) και εκ του ότι οι Ομοσπονδίες υπάγονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που περιλαμβάνονται στο οικείο Μητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών - ESA 2010 (Κανονισμός ΕΕ 549/2013, ΕΕΕΚ L174/1), η μισθοδοσία των υπαλλήλων διενεργείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, που συστάθηκε με την ΚΥΑ 2/37345/0004 (ΦΕΚ Β΄ 784/04.06.2010), κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου δεύτερου του Ν. 3845/2010.


3.- Με την από 14-3-2020 ΠΝΠ, προβλέφθηκε ο Ειδικός Μηχανισμός Στήριξης εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, ή αυτών που πλήττονται σημαντικά, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων και επιταγών κατάρτισης. Περαιτέρω, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 12998/232/2020 (ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020) «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων- εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσειΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» . Στην ΚΥΑ αυτή τίθενται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οι επιχειρήσεις-εργοδότες που βρίσκονται είτε σε αναστολή λειτουργίας είτε πλήττονται σημαντικά και οι εργαζόμενοι αυτών, πρέπει να ακολουθήσουν για την απόλαυση διαφόρων ωφελημάτων και ιδίως της καταβολής στους εργαζομένους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ/19024 (ΦΕΚ Β’ 915/17-3-2020) και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.21268 (ΦΕΚ 1081/28-3-2020), αποφασίστηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 18-3-2020 έως και 11-4-2020, των «ιδιωτικών επιχειρήσεων» βάσει συγκεκριμένων ΚΑΔ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι ΚΑΔ 9312 (Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων) και 9319 (Άλλες αθλητικές δραστηριότητες).

 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με βάση τα ανωτέρω, η άποψή μου είναι ότι, αναμφισβήτητα, οι Αθλητικές Ομοσπονδίες, ως ΝΠΙΔ που εποπτεύονται και επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν υπάγονται στις διατάξεις των ανωτέρω νομικών ρυθμίσεων, περί δυνατότητας θέσης του προσωπικού τους σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Και τούτο διότι:

    Α) Ενώ είναι σαφές ότι αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία μάλιστα καθορίζουν τις εργασιακές σχέσεις σύμφωνα με τους κανόνες του ιδιωτικού εργατικού δικαίου (πλην της ρύθμισης του Ν. 2725/1999 περί της διαδικασίας πρόσληψης), εν τούτοις, δυνάμει των άρθρων 7 και 34 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΑΊ76), που περιλαμβάνεται στο Κεφάλαιο Β', με τον τίτλο «Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» και αναφέρεται ειδικότερα στις μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (ΑΛ 314), ορίζονται τα εξής: «1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου :α)..., β)... γ) ...,δ) ...ε)....,στ) των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο. Τ.Α.-κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,..., ζ)...,η)..., θ)..., /)...»η μισθοδοσία του προσωπικού τους ρυθμίζεται από το Ενιαίο Μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων ΚΑΙ ΜΟΝΟ. Δεν έχει, μ’άλλα λόγια, κανένα περιθώριο παρέμβασης ο εκάστοτε εργοδότης των εργαζομένων αυτών (Αθλητική Ομοσπονδία ή και Ένωση που υπάγεται στην Ομοσπονδία), να παρέμβει τόσο στο ύψος του μισθού ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ. Η θέση των μισθωτών σε αναστολή της σύμβασης εργασίας, λόγω της θεωρούμενης βάσει του ΚΑΔ αναστολής λειτουργίας των Αθλητικών Ομοσπονδιών και η συνακόλουθη αναστολή της κύριας υποχρέωσης του εργοδότη ήτοι της καταβολής του μισθού, καθώς και το γεγονός ότι, με τη διαδικασία που περιγράφηκε, ο υπό αναστολή σύμβασης εργασίας μισθωτός της Ομοσπονδίας δικαιούται της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από το Κράτος το οποίο έχει και την υποχρέωση για ασφαλιστική τακτοποίησή του για το διάστημα της αναστολής, θα μας οδηγούσε στο άτοπο συμπέρασμα ότι ο κρατικός προϋπολογισμός επιχορηγεί τους συγκεκριμένους υπαλλήλους εις διπλούν: και μέσω της τακτικής επιχορήγησης αλλά και μέσω της αποζημίωσης ειδικού σκοπού! Το άτοπο της συγκεκριμένης θέσης ενισχύεται από το ότι, στις περισσότερες των Ομοσπονδιών, η επιχορήγηση των μηνών της υγειονομικής κρίσης (Μάρτιος-Απρίλιος 2020), έχει ήδη καταβληθεί! Στην περίπτωση που εκπρόσωπος Ομοσπονδίας θέσει σε αναστολή το προσωπικό, θα έχει, κατά τη γνώμη μου διαπράξει τα εγκλήματα του άρθρ. 50 παρ.4 Ν.2725/1999 τα οποία τιμωρούνται ως εξής: «Μέλος της διοίκησης ή ειδικός συνεργάτης ή υπάλληλος επιχορηγούμενου φορέα ή οποιοσδήποτε άλλος διαχειρίζεται χρηματικά ποσά από την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. και από πρόθεση τα διαθέτει για σκοπό διάφορο από τον καθορισμένο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Εάν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν η διάπραξη του εγκλήματος εξακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή κάθειρξης. Το χρηματικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισμένο σκοπό καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν τη διάθεση αυτή και εισπραττόμενο αποδίδεται στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ο καταλογισμός γίνεται από το Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ.Α., ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες επιθεωρητή δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο».

 

  Β) Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις δεν είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, με την έννοια των διατάξεων που προαναφέρθηκαν και σχετίζονται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας αλλά και με τη θέση του προσωπικού σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Και τούτο διότι, όπως ακριβώς και οι αμιγείς δημόσιοι φορείς, ασκούν τις αρμοδιότητές τους και λειτουργούν, με βάση συνταγματική επιταγή και απευθείας από το νόμο, χωρίς να αποτελούν νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για το λόγο αυτό άλλωστε δεν είναι νοητή στην περίπτωση αυτή η υπαγωγή τους ούτε στις πληττόμενες επιχειρήσεις. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το ότι, σε όλες ανεξαιρέτως τις Αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις, οι διοικήσεις αυτών έχουν επιβάλει στο προσωπικό, δυνάμει των επιταγών της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, την εργασία εξ αποστάσεως (τηλεργασία), η οποία δεν είναι νόμιμο να παρέχεται ούτε στις υπό αναστολή «επιχειρήσεις» αλλά ούτε και από τους σε αναστολή σύμβασης εργασίας υπαλλήλους, όπως αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 12998/232/28-3-2020. Μ’άλλα λόγια, προκειμένου να μην υπάρξει ρωγμή στη διαχείριση των αθλητικών δρώμενων της χώρας, πλην ασφαλώς της πραγματοποίησης αγώνων και συνέχειας των πρωταθλημάτων, ο αθλητισμός στη χώρα δεν μπορεί να τεθεί σε αναστολή! Η κυβέρνηση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της υγειονομικής κρίσης, επέλεξε ένα αντικειμενικό τρόπο, προκειμένου να καθορίσει τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που οφείλουν να τεθούν σε απαγόρευση λειτουργίας αλλά και να θεωρηθούν πληττόμενες, προκειμένου τόσο αυτές, όσο και το προσωπικό τους, να απολαύσουν διάφορα ωφελήματα (αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, αποζημίωση ειδικού σκοπού κλπ.). Κατά λογική ακολουθία όμως, οι Αθλητικές Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις τους, δεν υπάγονται κατά την άποψή μου, στις διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας και για το λόγο αυτό επιπροσθέτως, δεν νομιμοποιούνται να θέσουν το προσωπικό τους σε αναστολή, αλλά να καταβάλλουν πλήρως το μισθό τον οποίο έχουν ήδη εισπράξει, μέσω της επιχορήγησης.

   

    Γ) Την ίδια άποψη φαίνεται ότι θεωρεί ορθή και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αφού στο από 23-3-2020 Δελτίο Τύπου της, αναφέρει ότι «Η αθλητική οικογένεια της χώρας, με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 9311, 9312, 9313, 9319 και με τις υποκατηγορίες τους (εξαψήφιων και οκταψήφιων), συμπεριλήφθηκε στον «Καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α.1053/2020, ΦΕΚ 949/Β/21-3-2020)»τα οποία περιλαμβάνουν μόνο τα εξής: «Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 ή που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων».


        Δ) Για την υιοθέτηση της ανωτέρω θέσης μου, ουδεμία επιρροή έχει το γεγονός ότι με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733 (ΦΕΚ Β’ 833/12-3-2020), οι αθλητικές εγκαταστάσεις (στις οποίες μπορεί να εδρεύει κάποια Αθλητική Ομοσπονδία ή Ένωση) είναι κλειστές, δοθέντος ότι η απαγόρευση πρόσβασης που συνεπάγεται, ήδη αντιμετωπίζεται με την εξ αποστάσεως εργασία, η οποία μάλιστα επιβάλλεται και με μονομερή απόφαση της οικείας Ομοσπονδίας.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι το προσωπικό των Αθλητικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων ΔΕΝ μπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας σε καμία από τις υποπεριπτώσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 12998/232/2020 (ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020) Α1 ή Α2, οφείλεται δε κανονικά ο μισθός αυτών, κάθε δε ενέργεια των εκπροσώπων των νομικών προσώπων για υπαγωγή του προσωπικού στη διαδικασία αναστολής της σύμβασης, συνιστά παράβαση του Ν. 2725/1999 και συνεπάγεται τις βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προανέφερα.