Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Με την υπ'αριθμ. 378/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εφαρμόστηκε στην πράξη η ρύθ-μιση του Ν. 4052/2012 σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι που εργάζονται σε επιχείρηση (έμμεσο εργοδότη) μέσω Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) πρέπει να λαμβάνουν το μισθό που λαμβάνουν και οι εργαζό-μενοι που συνδέονται απευθείας με σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον έμμεσο εργοδότη. Περαιτέρω, με την ίδια απόφαση, χορηγήθηκε στο μισθωτό Ε.Π.Α., ο οποίος λόγω συνέχισης της εργασίας του και μετά το 36μηνο θεωρείται πλέον εργαζόμενος του έμμεσου εργοδότη, η οικειοθελής παροχή που ο τελευταίος χορηγεί στους εργαζομένους του. Η υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε ο Γιώργος Μελισσάρης, είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι: α) επιβεβαιώνει την ισότητα αμοιβών εργαζομένων μέσω Ε.Π.Α. και εργαζομένων του έμμεσου εργοδότη και β) δέχεται τη μεταβολή της εργασιακής σχέσης του εργαζομένου που απασχολήθηκε πέραν των 36 μηνών στον έμμεσο εργοδότη και αναγνωρίζει το νέο καθεστώς εργασίας του ως εργαζόμενο απευθείας με τον έμμεσο εργοδότη.