ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

 Με το άρθρ. 23 Ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α’ 200/03.12.2018) Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις ορίστηκε ότι όταν ο εργοδότης παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής για την υποστήριξη της κατηγορίας χωρίς έγγραφη προδικασία, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη. Αυτό σημαίνει ότι στις ποινικές δίκες που κατηγορούνται οφειλέτες-εργοδότες για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών ή/και αποζημίωσης απόλυσης, ο εργαζόμενος δικαιούται να παρίσταται με δικηγόρο της επιλογής του για να υποστηρίξει την κατηγορία. Αναβαθμίζεται έτσι η δικονομική προστασία του εργαζομένου ο οποίος μέχρι τώρα, μόνο ως μάρτυρας μπορούσε να εξεταστεί.