ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

 

               Τοάρθρο 41 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων ΠολιτικώνΔιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ορίζει τα εξής:

«Δικαίωμα - Αξίωσημισθού

 1. Ο υπάλληλος έχει δικαίωμα σεμισθό. Ο μισθός καθορίζεται σε μηνιαία βάση και έχει σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωσητου υπαλλήλου.

 2. Οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ήαπολαβές των υπαλλήλων δεν μπορεί να είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο τωναποδοχών της οργανικής τους θέσης.

 3. Η αξίωση του υπαλλήλου για το μισθό αρχίζειαπό την ανάληψη υπηρεσίας.

 4. Προκειμένου περί υπαλλήλου, ο οποίοςεπανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας στα καθήκοντατου, η αξίωση για πλήρη μισθό αρχίζει από την επανάληψη των καθηκόντων του.

 5. Η αξίωση του υπαλλήλου για μισθό παύει μετη λύση της υπαλληλικής σχέσης. 6. Οι αποδοχές που παρέχονται μετά τη λύση τηςυπαλληλικής σχέσης αντί για σύνταξη, σύμφωνα με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία,δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου».

               Περαιτέρω,το άρθρο 43 του ίδιου Κώδικα, ορίζει τα εξής:

«Πότε δεν οφείλεταιμισθός

 1. Δεν οφείλεται μισθός όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητα του δεν παρέσχε υπηρεσίακαθόλου ή εν μέρει.

 2. Η περικοπή του μισθού στις περιπτώσεις τηςπαρ. 1 ενεργείται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και πληρωμή τωνδαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ειδοποιήσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίαςπροσωπικού ή της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος. Κατά της πράξηςαυτής, η οποία κοινοποιείται με απόδειξη στον υπάλληλο, επιτρέπεται Προσφυγήστο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση. Η άσκησητης Προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το υπηρεσιακό συμβούλιοαποφαίνεται οριστικώς.

 3. Σε περίπτωση κινήσεως της διαδικασίαςαπολύσεως του υπαλλήλου λόγω ανίατης ασθένειας καταβάλλεται ο μισθός ενέργειαςή διαθεσιμότητας ως τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, όχι όμως πέρα από έξι (6)μήνες από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας ή της διαθεσιμότητας».

 

               Απότα πιο πάνω συνάγεται το εξής συμπέρασμα:

               Σεπερίπτωση προσωρινής διακοπής λειτουργίας του χώρου όπου ο δημόσιοςυπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του ή αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιακώντμημάτων του φορέα, λόγω έκδοσης της σχετικής Υπουργικής Απόφασης σε εκτέλεση τηςαπόΠράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 25-2-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής καιπεριορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020), ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΟ ΑΚΕΡΑΙΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΟΥ. Καιτούτο διότι, ο μισθός τουδημοσίου υπαλλήλου δεν αποτελεί αντάλλαγμα υπηρεσιών αλλά παρακολούθημα τηςυπαλληλικής ιδιότητας και οφείλεται και όταν ο υπάλληλος, χωρίςυπαιτιότητά του, αδυνατεί να παράσχει τις υπηρεσίες του (Σ.τ.Ε. 10 - 12/2007,748/2007, 1599/2007, 1792/2007, 1848/2007, 3170/2005 κ.ά., Ε.Σ. 1640/2007, ΕΣ 2662/2016Τμ.Ι). Εξάλλου, με τον όρο αποδοχές νοείται το σύνολο εν γένει των χρηματικώναπολαβών, τις οποίες ο υπάλληλος δικαιούται βάσει διάταξης νόμου κατά ορισμένατακτά χρονικά διαστήματα, οι οποίες και συνεντέλλονται με τις βασικές αποδοχέςτου στη μισθοδοτική του κατάσταση. Στις κατά τα ανωτέρω αποδοχέςπεριλαμβάνονται επομένως και τα πάσης φύσεως και οιασδήποτε μορφής επιδόματα,τα οποία καταβάλλονται στους υπαλλήλους που τελούν σε ενεργό υπηρεσία, έστω καιαν τα επιδόματα αυτά συναρτώνται, είτε κατά το νόμο είτε κατά τη φύση τους,προς την ενεργό υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα επιδόματα αυτά, αφενόςκαταβάλλονται, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, παγίως και κατά τακτά χρονικάδιαστήματα στους τελούντες σε ενεργό υπηρεσία, και αφετέρου θα καταβάλλονταν μεσοβαρή πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και στον εμποδιζόμενονα παράσχει, χωρίς υπαιτιότητά του, τις υπηρεσίες του υπάλληλο.