ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Νομοθετικό πλαίσιο:

Ν. 2725/1999 (άρθρ. 5, 14 και 24)

N. 4778/2021 (άρθρ. 45)

ΚΥΑ 72664/2021 (ΦΕΚ Β’ 719/24-2-2021)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

1.- Αφορά τον τρόπο διεξαγωγής με ψηφιακά μέσα των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ.) των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, καθώς και τον τρόπο διενέργειας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη αποφάσεων στις Γ.Σ. αυτές και για την εκλογή από αυτές των μελών των καταστατικών οργάνων τους.

2.- Οι Γ.Σ. διεξάγονται με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία, με εικόνα και ήχο, περισσότερων από δύο (2) φυσικών προσώπων (ενδεικτικά: Zoom, Skype, Webex).

3.- Εφόσον πρόκειται για Γ.Σ. που μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνεται και η διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, οι ψηφοφορίες για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως, καθώς και η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) των καταστατικών οργάνων, υλοποιούνται με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής της παρ. 2, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.».

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ Γ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ:

Στη Γενική Συνέλευση της αθλητικής ομοσπονδίας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης και λειτουργίας ή μη υποκείμενων αθλητικών ενώσεων, συμμετέχουν με αντιπροσώπους μόνο τα αθλητικά σωματεία που είναι μέλη της ομοσπονδίας ή των τυχόν υφιστάμενων ενώσεων - μελών της. Κάθε σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας ή της τυχόν υφιστάμενης ένωσης εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση με έναν (1) μόνο αντιπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Ο αντιπρόσωπος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο. Κάθε σωματείο - μέλος ομοσπονδίας ή ένωσης διαθέτει μία (1) μόνο ψήφο στη Γενική Συνέλευση της ομοσπονδίας. Ο αντιπρόσωπος του σωματείου συμμετέχει και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, απαγορευμένης της διά πληρεξουσίου συμμετοχής και ψηφοφορίας

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ομοσπονδίας έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Δεν πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής Ομοσπονδίας και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας, θεωρείται ότι πληροί την προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του εκλογικού καταλόγου. Το καταστατικό των Ομοσπονδιών μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν.

Δικαίωμα να εκλεγεί στα καταστατικά όργανα της αθλητικής Ομοσπονδίας έχει μόνον μέλος αθλητικού σωματείου - μέλους της, που έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, εφόσον το σωματείο έχει αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η απόκτηση εκ μέρους υποψηφίου του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με σχετική βεβαίωση του οικείου αθλητικού σωματείου, η οποία, επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας, κατατίθεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

 

 • 45 ΗΜΕΡΕΣ (πλήρεις) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.

Δημοσίευση πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας (άρθρ. 24 παρ.2, 14 παρ. 3 Ν. 2725/1999).

 

 • 40 ΗΜΕΡΕΣ (πλήρεις) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.

Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (άρθρ. 24 παρ.2, 14 παρ. 3 Ν. 2725/1999).

 

 • 25 ΗΜΕΡΕΣ (πλήρεις) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.

Υποβολή αίτησης από την Ομοσπονδία προς τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της για τη συγκρότηση τριμελούς εφορευτικής επιτροπής αποτελούμενη από δικηγόρους μέλη του οικείου συλλόγου (άρθρ. 45 παρ. 2 Ν. 4778/2021, άρθρ. 2 παρ.2 ΚΥΑ 72664/2021)

 

 • 20 ΗΜΕΡΕΣ (πλήρεις) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.

Έκδοση απόφασης από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο με την οποία συγκροτείται η τριμελής εφορευτική επιτροπή και ορίζεται ο πρόεδρός της και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι πρέπει να είναι δικηγόροι διορισμένοι στο Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο, καθώς και δύο (2) ακόμη αναπληρωματικά μέλη. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής είναι και ο Διαχειριστής της ψηφοφορίας στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Ο πρόεδρος κάθε εφορευτικής επιτροπής ορίζει, με απόφασή του, τον γραμματέα της που επιλέγεται μεταξύ των δύο (2) ορισθέντων τακτικών μελών και τον αναπληρωτή γραμματέα, που επιλέγεται μεταξύ των δύο (2) ορισθέντων αναπληρωματικών μελών.

 

 • 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.

Έγγραφη απάντηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί της επικυρώσεως ή μη του εκλογικού καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί.

 

 • 10 ΗΜΕΡΕΣ (πλήρεις) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.

Α. Η εφορευτική επιτροπή, μέσω του Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. μετά την υποβολή αιτήματος, το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. (στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr) και κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία ή ένωση. Κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παραδίδονται μόνο στον Διαχειριστή. Αν προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης του Διαχειριστή, αυτός παραδίδει τους κωδικούς του στο αναπληρωματικό μέλος που καλείται να καλύψει το κενό και προωθεί στο αναπληρωματικό μέλος ό,τι μηνύματα περί της διαδικασίας λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Για τον καθορισμό της ακριβούς ημερομηνίας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απαιτείται η προηγούμενη επικοινωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., σε συνέχεια υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος, και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής του Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της παρ. 3 (β) του άρθρου 2 της ΚΥΑ 72664/2021.

 

 • 8 ΗΜΕΡΕΣ (πλήρεις) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.

Α. Συντάσσεται από την αθλητική Ομοσπονδία ο πίνακας των εκλογέων. Αυτός περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του κάθε εκλογέα. Περιλαμβάνει επιπλέον, σε ιδιαίτερες στήλες, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) των αναπληρωτών αντιπροσώπων, την πλήρη επωνυμία του αθλητικού σωματείου από το οποίο οι αντιπρόσωποι αυτοί (τακτικός και αναπληρωτής) έχουν οριστεί και τη θέση που κατέχουν αντιστοίχως στο διοικητικό συμβούλιο του αντιπροσωπευόμενου αθλητικού σωματείου (π.χ. πρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, απλό μέλος)

Β. Αποστέλλεται ο πίνακας των εκλογέων σε ηλεκτρονική μορφή, σε αρχείο μορφής Excel, στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής. Επίσης αποστέλλονται και παραδίδονται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, είτε ηλεκτρονικά, σε αρχεία μορφής PDF, είτε σε φυσική - έγχαρτη μορφή, τα εξής έγγραφα: α) ο εκλογικός κατάλογος, συνοδευόμενος από την απόφαση της Γ.Γ.Α. περί επικυρώσεώς του και β) αντίγραφα των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων (Δ.Σ.) των αθλητικών σωματείων - μελών τους, δυνάμει των οποίων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999, έχουν οριστεί οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους.

Γ. Ταυτόχρονα με τον πίνακα των εκλογέων και με τον ίδιο ως άνω τρόπο αποστέλλεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, σε ηλεκτρονικό αρχείο μορφής PDF, η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.

 

 • 5 ΗΜΕΡΕΣ (πλήρεις) ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.

Α. Ανακήρυξη υποψηφίων, εκτός αν από το οικείο καταστατικό προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία, οπότε εφαρμόζεται η καταστατική πρόβλεψη.

Β. Μετά την ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων από το αρμόδιο σύμφωνα με το οικείο καταστατικό όργανο, αποστέλλεται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel), τον πίνακα με το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο κάθε υποψηφίου. Ο πίνακας των υποψηφίων, με ποινή το απαράδεκτο της υποβολής του προς την εφορευτική επιτροπή συνοδεύεται από τις βεβαιώσεις των οικείων αθλητικών σωματείων περί απόκτησης εκ μέρους του κάθε υποψηφίου - μέλους τους, του δικαιώματος να εκλέγει και να εκλέγεται, κατ' εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999

Γ. Αποστέλλονται στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής με τον ίδιο τρόπο και μορφή, ιδιαίτεροι πίνακες υποψηφίων για τα λοιπά καταστατικά όργανα και για τις θέσεις του Προεδρείου της Γ.Σ. στους οποίους αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων, κατά τα προβλεπόμενα στο καταστατικό της ομοσπονδίας.

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1) Καταχώριση στοιχείων: Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, ως Διαχειριστής, επικουρούμενος από τα άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και συγκεκριμένα:

α) τον τύπο, την έναρξη/λήξη, τον τίτλο και την περιγραφή των επιμέρους ψηφοφοριών,

β) τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email») και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των μελών της εφορευτικής επιτροπής,

γ) τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων κάθε τμήματος του ενιαίου ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου και συγκεκριμένα: στο πρώτο τμήμα καταχωρίζονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων προέδρων και στο δεύτερο τμήμα καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα και τα παρώνυμα των υποψηφίων συμβούλων.

δ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου («email»), τον αριθμό φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) κάθε εκλογέα αντιπροσώπου που θα αποτελεί και τον μοναδικό αριθμό κάθε εκλογέα - αντιπροσώπου στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Τα στοιχεία των εκλογέων - αντιπροσώπων καταχωρίζονται στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» κατόπιν μερικής μετατροπής των αντίστοιχων στηλών του πίνακα εκλογέων από αρχείο μορφής Excel σε αρχείο μορφής CSV.

2) Δημιουργία ιδιαίτερης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ψηφοφορίας: Για κάθε μία από τις ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. δημιουργείται ιδιαίτερη ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφοφορίας. Με τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κάθε ψηφοφορίας, κάθε μέλος της εφορευτικής επιτροπής δημιουργεί, επιπλέον, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», ένα αυστηρώς απόρρητο ατομικό κρυπτογραφικό κλειδί ψηφοφορίας και ευθύνεται προσωπικά πειθαρχικώς για τη διαφύλαξή του από διαρροή ή απώλεια, δεδομένου ότι τα κρυπτογραφικά κλειδιά ψηφοφορίας είναι απαραίτητα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Αν προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης μέλους της εφορευτικής επιτροπής, το μέλος παραδίδει το κρυπτογραφικό κλειδί του στο αναπληρωματικό μέλος που καλείται να καλύψει το κενό και προωθεί στο αναπληρωματικό μέλος ό,τι μηνύματα περί της διαδικασίας λαμβάνει από το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ»

3) Αποστολή πρώτου μηνύματος στους εκλογείς: Η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», σε όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς, καταρχάς ένα ειδικό - εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών.

 

 • 48 ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ.

Α. Οριστικοποίηση ψηφοφορίας: Η εφορευτική επιτροπή προχωρά στην οριστικοποίηση της ψηφοφορίας στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστικοποίηση της ψηφοφορίας δεν επιτρέπεται να γίνουν αλλαγές στους υποψηφίους και στα προς ψήφιση θέματα.

Β. Αποστολή δεύτερου μηνύματος στους εκλογείς: Αποστολή από την εφορευτική επιτροπή προς τους εκλογείς του δεύτερου ειδικού - εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο περιλαμβάνει την ακριβή εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

Γ. Αίτηση υποψηφίου για παράσταση στην εξαγωγή αποτελεσμάτων και καταμέτρηση: Κάθε υποψήφιος μπορεί να απευθυνθεί στην εφορευτική επιτροπή, εκδηλώνοντας εγγράφως τη βούλησή του, να παραστεί διά εκπροσώπου, αντιπροσώπου ή αυτοπροσώπως, στον χώρο που θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Η εφορευτική επιτροπή αποφαίνεται για τον αριθμό των προσώπων που επιτρέπεται να παραστούν, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού covid-19, το τρέχον επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών), τη χρονική προτεραιότητα υποβολής των αιτημάτων και τις λοιπές περιστάσεις και, ακολούθως, τα ενημερώνει για τον χώρο και τον χρόνο, στον οποίο θα γίνει η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η καταμέτρηση των ψήφων. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, την καταμέτρηση των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής.

 

 • ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.- Επίλυση θεμάτων εκλογικού καταλόγου από την εφορευτική επιτροπή: Κάθε εκλογέας μπορεί να απευθυνθεί στην οικεία εφορευτική επιτροπή, σε περίπτωση που δεν έλαβε κάποιο από τα δύο ειδικά - εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα, αν κάποιο από αυτά τα μηνύματα είναι εσφαλμένο ή ελλιπές ή αν ο εκλογέας έχει εσφαλμένως παραλειφθεί από το εκλογικό σώμα. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει αμελλητί να προβεί στην εξέταση και επίλυση όλων των ανωτέρω ζητημάτων δικαιούμενη, αναφέροντάς το στο σχετικό πρακτικό καταμέτρησης, να προβεί σε διορθώσεις, διαγραφές ή προσθήκες στον εκλογικό κατάλογο.

2.- Αναπλήρωση εκλογέα-αντιπροσώπου: Αν προκύψει ανάγκη αναπλήρωσης του εκλογέα - αντιπροσώπου, θα πρέπει η εφορευτική επιτροπή να ενημερωθεί εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο πριν την έναρξη της χρονικά προγραμματισμένης ψηφοφορίας. Σε μία τέτοια περίπτωση, η εφορευτική επιτροπή διαγράφει αμελλητί από τους σχετικούς πίνακες τον κωλυόμενο εκλογέα - αντιπρόσωπο και στη θέση του καταχωρίζει τα στοιχεία του αναπληρωτή του, όπως αυτά προκύπτουν από τον εκλογικό πίνακα. Αμέσως μετά την καταχώριση του αναπληρωτή εκλογέα η εφορευτική επιτροπή αποστέλλει σε αυτόν, μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τα δύο (2) εξατομικευμένα ηλεκτρονικά μηνύματα

 

 • ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Αυθεντικοποίηση του εκλογέα: Η αυθεντικοποίηση του κάθε εκλογέα γίνεται, επιπροσθέτως της ακριβούς εξατομικευμένης διαδικτυακής διεύθυνσης που έχει λάβει, με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ' του Μέρους Α' του ν. 4727/2020 (taxisnet). Μετά την αυθεντικοποίησή του ο εκλογέας, δύναται να εισέλθει στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και να ακολουθήσει τα κατάλληλα βήματα για την καταχώριση της ψήφου του και αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μέσω εξατομικευμένου ηλεκτρονικού μηνύματος μια ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε τυχόν ένσταση του εκλογέα προς την εφορευτική επιτροπή.

2.- Ενέργειες σε περίπτωση παράλειψης εγγραφής εκλογέα: Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράλειψη εγγραφής εκλογέα σε πίνακα εκλογέων ή η εγγραφή στον πίνακα αυτόν προσώπου χωρίς δικαίωμα ψήφου, η εφορευτική επιτροπή δύναται να αναμορφώσει αναλόγως τον εκλογικό πίνακα πριν από το πέρας της ψηφοφορίας. Αν πριν από το πέρας της ψηφοφορίας διαπιστωθεί ότι ψήφισε πρόσωπο χωρίς δικαίωμα ψήφου, η εφορευτική επιτροπή αφαιρεί τη σχετική ψήφο από την ψηφιακή κάλπη, χωρίς να θίγεται το απόρρητο του περιεχομένου της.

3. Παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας: Η εφορευτική επιτροπή δύναται, πριν το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, να δώσει παράταση στην ψηφοφορία πέρα από το προκαθορισμένο χρονικό όριο διάρκειάς της, κάνοντας στο πρακτικό ψηφοφορίας μνεία τόσο για τη χρονική διάρκεια της παράτασης, όσο και για τους λόγους που την επέβαλαν.

 

 • ΠΕΡΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1.- Καταμέτρηση: Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος ψηφοφορίας ή τυχόν παράτασης, το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» παύει να δέχεται και να καταχωρίζει νέες ψήφους. Αμέσως μετά την επισημοποίηση της λήξης της ψηφοφορίας από την εφορευτική επιτροπή στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» μέσω του αρμόδιου διαχειριστή, κάθε μέλος αυτής εισάγει το απαραίτητο ατομικό κρυπτογραφικό κλειδί ψηφοφορίας προκειμένου να προβεί στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Οι παριστάμενοι, όπως και οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, δικαιούνται να υποβάλουν ενστάσεις επί της διαδικασίας καταμέτρησης των ψήφων και να λαμβάνουν αντίγραφο του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν. Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τις ψήφους και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Η εφορευτική επιτροπή, έως και τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων, παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος και μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας εκδίδει τα αποτελέσματα.

2.- Σύνταξη Πρακτικών: α. Καταμέτρησης Ψήφων, β. Εκλογής (ή ενιαίο Πρακτικό Αρχαιρεσιών): Η εφορευτική επιτροπή για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων. Στο πρακτικό αυτό, εκτός από τα συνήθη στοιχεία, αναγράφονται, ανά ψηφοφορία, κατ' ελάχιστον: α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων, β) ο αριθμός των ψηφισάντων, γ) ο αριθμός των εγκύρων ψήφων, δ) ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, ε) τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν και ο τρόπος επίλυσης αυτών στ) οι τυχόν ενστάσεις επί της καταμέτρησης των ψήφων και ζ) οι αποφάσεις της εφορευτικής επιτροπής. Στο πρακτικό αυτό καταγράφονται, επίσης, παρατηρήσεις για την τήρηση και την ομαλή έκβαση της εκλογικής διαδικασίας. Τέλος, στο πρακτικό εκλογής αναγράφονται ο συνολικός αριθμός εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, καθώς και η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη κάθε εφορευτικής επιτροπής.

3. Αποστολή Πρακτικών: Τα αποτελέσματα των εκλογών αποστέλλονται την ίδια ημέρα ηλεκτρονικά και την επόμενη εργάσιμη ημέρα ταχυδρομικά στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.

4. Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής: Σε περίπτωση που ακυρωθεί ή δεν περατωθεί η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εν γένει η εκλογική διαδικασία, για λόγους ασυνήθεις ή απρόβλεπτους, καθορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής.

 

 • ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (άρθρ. 24 παρ.2, 14 παρ.5, 5 παρ. 5, 6 Ν. 2725/1999, αρθρ. 7 ΚΥΑ 72664/20221)

Α. Εφαρμόζονται αναλογικά και στην ηλεκτρονική ψηφοφορία οι διατάξεις της διά φυσικής παρουσίας διαδικασίας. Συγκεκριμένα: Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της προτίμησής του [με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους]. Ο εκλογέας [σταυροδοτεί] με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να [σταυροδοτήσει] υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψήφιων προέδρων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των ισοψηφησάντων. Αν κατά τη δεύτερη ψηφοφορία προκύψει εκ νέου ισοψηφία, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 5 Ν. 2725/1999 (εκλογή, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε σώμα). Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.

Β. Για ενστάσεις κατά του κύρους των ψηφοφοριών και των εκλογών, για τις διαδικασίες κύρωσης των αποτελεσμάτων και για την ανάδειξη των αιρετών μελών των καταστατικών οργάνων, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/199929 και των οικείων καταστατικών που εφαρμόζονται συμπληρωματικά, οι οποίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α' 181), υποχωρούν όταν συγκρούονται με αυτές των ανωτέρω άρθρων του ν. 2725/ 1999.

 

 • ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:

Για την εκλογική διαδικασία με φυσική παρουσία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4726/2020. Συγκεκριμένα: Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών των καταστατικών οργάνων αθλητικής Ομοσπονδίας διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του, για την περίπτωση κωλύματός του, ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, κατόπιν αιτήσεως του σωματείου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών δεν ισχύουν οι λοιπές προθεσμίες και οι ειδικότερες διατάξεις που θεσπίστηκαν για την ηλεκτρονική ψηφοφορία.