ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

Μετά από επιτυχείς εξετάσεις που διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο Γιώργος Μελισσάρης πιστοποιήθηκε ως Διαχειριστής Αφερεγγυότητας και εγγράφηκε στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας με Α.Μ. 148


Οι διαχειριστές αφερεγγυότητας ασκούν συγκεκριμένα καθήκοντα, στο πλαίσιο του Νόμου 4738/2020 (Πτωχευτικός Κώδικας) για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Ειδικότερα:


1. Σε υποθέσεις πλήρους διαγραφής οφειλών και παροχής 2ης ευκαιρίας,: Διορίζονται από το δικαστήριο ως σύνδικοι, με αρμοδιότητα να εκποιήσουν το σύνολο ή επιμέρους λειτουργικά σύνολα της περιουσίας του οφειλέτη και ακολούθως να διανείμουν τα ποσά που προκύπτουν στους πιστωτές.


2.Σε υποθέσεις ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού: Εργάζονται προς όφελος των εταιρειών, έτσι ώστε να επιτύχουν ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο, απαλλάσσοντας από τη σχετική ευθύνη τους δημόσιους λειτουργούς των πιστωτών. Προσλαμβάνονται από τους χρηματοδοτικούς φορείς για να παρέχουν γνωμοδότηση όταν: :
i. οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης υπερβαίνουν, τόσο ως προς το Δημόσιο όσο και ως προς το σύνολο των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ ή/και
ii. το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούν συνολικά ποσό απαιτήσεων μεγαλύτερο από το σύνολο των απαιτήσεων των συμμετεχόντων χρηματοδοτικών φορέων κατά του οφειλέτη


3. Σε υποθέσεις εξυγίανσης οφειλών επιχειρήσεων: Διορίζονται από το δικαστήριο ως ειδικοί εντολοδόχοι, με αρμοδιότητα να ασκούν ορισμένες ή και όλες τις αρμοδιότητες της διοίκησης της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης οφειλών. Μπορούν επίσης να επιλέγονται από τράπεζες και διαχειριστές δανείων ώστε να δίνουν τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη τους προκειμένου να είναι σύννομη η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε πολυμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης για ποσά οφειλών προς αυτούς άνω του 1,5 εκ. ευρώ κ.ά.