ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ- ΒΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΟΣ

Μετά από πρόταση που εκπόνησε η Νομική Υπηρεσία του ΕΚΑ, για την οποία υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. αυτού, το Υπουργείο Εργασίας φαίνεται ότι υιοθετεί την αναγκαία και πολύ σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο του δικαίου των απολύσεων. Συγκεκριμένα για κάθε απόλυση αορίστου χρόνου, θα πρέπει να υπάρχει πλέον βάσιμος λόγος, δηλ. λόγος που να σχετίζεται με την αποδοτικότητα, τυχόν αναδιοργάνωση της επιχείρησης κλπ. (όπως αναφέρει το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη), τον οποίο θα πρέπει να επικαλείται ο εργοδότης, αν η υπόθεση φτάνει στα δικαστήρια. Έτσι, θα εκλείψουν φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας που οδηγούσαν σε απώλεια θέσεων εργασίας χωρίς κανένα προφανή λόγο, τα δε δικαστήρια, εφόσον διαπιστώσουν την ανυπαρξία τέτοιου λόγου, θα ακυρώνουν την απόλυση και θα διατάσσουν επαναπρόσληψη ή, ακόμα και αποζημίωση.