ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΔ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Με την υπ'αριθμ. 2022/49 τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που υπερψηφίστηκε στη Βουλή την 6-3-2019, καταργήθηκε το άρθρο 17 παρ.2 Ν. 3846/2010, με το οποίο δεν γίνονται δεκτές ΑΠΔ για διαστήματα μισθολογικών περιόδων που δεν είχαν καταβληθεί οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως και ότι η υποβολή ΑΠΔ επόμενων, μετά τη βεβαίωση οφειλής, μισθολογικών περιόδων, δεν γίνεται δεκτή μέσω διαδικτύου, εφόσον ο εργοδότης εξακολουθεί να οφείλει ή δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση. Αποτέλεσμα της διάταξης αυτής ήταν ο εγκλωβισμός χιλιάδων εργαζομένων και η μη ασφαλιστική τους κάλυψη.