ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν στην κατάρτιση συμβάσεων εργασίας όλων των ειδικότερων τύπων, διαμόρφωση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας, αντιμετώπιση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής αυτών.

Ζητήματα που προκύπτουν από την καταγγελία συμβάσεων εργασίας, εξωδικαστική αντιμετώπιση, παράσταση στην Επιθεώρηση Εργασίας ή στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Εργασίας ή/και στο Γενικό Γραμματέα, δικαστική προσφυγή για ακύρωση της καταγγελίας (ασφαλιστικά μέτρα, τακτική αγωγή κλπ. ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων).

Κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών εργασίας από τη σύνταξή τους μέχρι και την έγκρισή τους αρμοδίως.

Προστασία της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην εργασία, αντιμετώπιση φαινομένου mobbing και εργασιακού bullying, ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Διασφάλιση τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας εργαζομένων μέσω προσφυγών και εφαρμογής των διαδικασιών από τους αρμόδιους φορείς (ΣΕΠΕ, ΚΕΠΕΚ), υποστήριξη στις διαδικασίες εκλογής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων.

Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων στις περιπτώσεις μεταβίβασης επιχειρήσεων ή/και διαδοχής του προσώπου του εργοδότη.

Υποστήριξη σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας (από τον πρώτο βαθμό μέχρι και τα Ανώτατα Δικαστήρια-Άρειος Πάγος/Συμβούλιο της Επικρατείας) για κάθε διαφορά που γεννάται από παραβίαση των όρων ατομικής σύμβασης εργασίας (καθυστέρηση δεδουλευμένων αποδοχών, μισθοί υπερημερίας, υπερωρίες, επίσχεση εργασίας κλπ.).

Συνεχής παρακολούθηση ζητημάτων και διεκδίκησης αξιώσεων που προέρχονται από την πτώχευση επιχειρήσεων ή τη θέση τους σε διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα.

Αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία της εκμετάλλευσης αλλά και από το πειθαρχικό δίκαιο του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, με παράσταση στα Πειθαρχικά Συμβούλια αλλά και δικαστική προσφυγή, κατά περίπτωση.