ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

-Παροχή νομικών υπηρεσιών ίδρυσης εταιρειών (ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ΙΚΕ, ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας), σύνταξη καταστατικού, κατοχύρωση εμπορικού σήματος και προστασία διακριτικού τίτλου

-Συνδρομή στην ανάπτυξη δικτύου franchising,

-Εμπορικές συμβάσεις

-Ομολογιακά δάνεια

- Ευθύνες μελών Δ.Σ. και μετόχων ή εταίρων, αποκλεισμός εταίρου και  προστασία των δικαιωμάτων της μειοψηφίας

-Ζητήματα πτώχευσης ή εξυγίανσης, ειδικής διαχείρισης και γενικά εφαρμογής του Πτωχευτικού Κώδικα