ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε πλήρεις νομικές υπηρεσίες για θέματα αστικού δικαίου που αφορούν:


Α. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Παράσταση σε δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες για : επικοινωνία τέκνων, διατροφή, διαζύγιο, αξιώσεις από συμμετοχή σε αποκτήματα, έρευνα περιουσιακών στοιχείων σε όλη την Ελλάδα, οικογενειακή βία.


Β. ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Μέσα στο διαρκώς μεταβαλλόμενο νομικό πλαίσιο που διέπει τα ακίνητα, όπως για το κτηματολόγιο, την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, τη μίσθωση των ακινήτων κλπ., παρέχουμε υπηρεσίες για: συμβάσεις μίσθωσης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης και αγοραπωλησίας ακινήτων, καθώς και για κάθε άλλη συναλλαγή που αφορά την ακίνητη περιουσία, διανομή, ανταλλαγή και μεταβίβαση ακινήτων, οι γονικές παροχές, οι δωρεές και οι αποδοχές κληρονομιάς, οι εργολαβικές συμβάσεις, οι συστάσεις οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, και ο έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας. Επίσης, κάλυψη σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων ακινήτων, σε ζητήματα πολεοδομίας, στην εγγραφή και εξάλειψη υποθηκών, στην επιβολή και άρση κατασχέσεων, στον έλεγχο και στη διόρθωση εγγραφών στο κτηματολόγιο κ.ά. Αντιμετώπιση κάθε είδους διαφορών που αφορούν ακίνητα όπως διαφορές μεταξύ ιδιοκτήτη - εκμισθωτή και μισθωτή (μη καταβολή του μισθώματος, παράνομη και αντισυμβατική χρήση του μισθίου, υπομίσθωσης, έξωσης με ή χωρίς καταγγελία της μίσθωσης, αιτήσεις για την έκδοση διαταγής απόδοσης του μισθίου και διαταγής πληρωμής για την πληρωμή των οφειλομένων, χρησικτησία ακινήτων, νομή κλπ.).


Γ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Παροχή νομικών υπηρεσιών για όλα τα ανακύπτοντα κληρονομικά ζητήματα:

-δικαιώματα κληρονόμων

-νόμιμη μοίρα

-φορολογικές υποχρεώσεις

-αποδοχές/αποποιήσεις κληρονομιάς

-κληρονομητήρια

-αγωγές περί κλήρου, μέμψης άστοργης δωρεάς, ακυρότητας πλαστών διαθηκών και κάθε είδους δικαστική προστασία των κληρονόμων